GDPR

Adatvédelem

A Toxi-coop Zrt., mint   adatkezelő az üzleti tevékenysége során vele kapcsolatba kerülő természete   s   személyek  személyes  adatait  az   Európai  Unió  Általános  Adatvédelmi Rendelete (2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet [Általános Adatvédelmi Rendelet –   angol nyelvű rövidítéssel GDPR]),  valamint  az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek („Infotv.”), továbbá az egyéb jogszabályoknak megfelelően kezeli.

A Toxi-coop Zrt. a www.toxicoop.com honlap látogatóiról nem rögzít semmilyen adatot, adatkezelés kizárólag akkor merül fel, amikor a honlap   látogatója a honlapon megadott elérhetőségek  egyikén  önkéntesen  személyes adatot ad  át a Toxi-coop Zrt. részére.

Ebben az esetben

  • az adatkezelés jogalapja: Az Ön önkéntes hozzájárulása,
  • az adatkezelés célja: Az Ön megkeresésének megválaszolása,
  • az adatkezelés ideje: Az Ön megkeresésével kapcsolatos ügy lezárását követő 2 év,
  • az adatkezelés érintettjei: Ön, mint a kapcsolatfelvételt kezdeményezője.

Önnek az adatkezeléssel összefüggésben a következő jogai vannak:

  • Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog (milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen célból, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli, kezeli-e még   a személyes adatait, kinek, mikor, milyen okból és mely személyes   adataihoz  biztosított   hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.)
  • Helyesbítéshez való jog
  • A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
  • Az adatkezelés korlátozásához való jog
  • Az adatkezelési hozzájárulás visszavonásának joga

Az Ön személyes adataik kezelésével kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken kérhetnek   írásban   felvilágosítást,   illetve    nyújthatják     be   kérelmeiket, panaszaikat:

Toxi-coop Zrt.,
8230 Balatonfüred, Ifjuság utca 9/A
E-mail cím:info@toxicoop.com
Telefonszám: +36 30 846 2664  –  Fax: +36 87 481 681

 

Ön ‒ amennyiben ezt szükségesnek tartja ‒   panaszt tehet a  Nemzeti  Adatvédelmi  és Információszabadság Hatóságnál is (http://naih.hu/; 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; Telefon: (+36 1) 391 1400; Fax: (+36 1) 391 1410; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).